มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตRBAC เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ปี 59 สิทธิประโยชน์ผู้สมัคร 100 คนแรก

สมัครเรียนออนไลน์

 • มีกองทุนกู้ยืมจากกองทุนรัฐบาล (กยศ./กรอ.)
 • อยู่หอพักฟรีจนเรียนจบ (จ่ายเฉพาะค่าน้ำ-ไฟ 300 บาท/เดือน)
 • หนังสือเรียนฟรีทุกเล่มจนจบ
 • ชุดนิสิตฟรี 2 ชุด
 • เสื้อกิจกรรมฟรี 1 ตัว
 • มีงานทำระหว่างเรียน (Part-Time)
 • รักษาพยาบาลฟรี
 • มีหน่วยจัดหางานให้ทำหลังเรียนจบ
 • ติวฟรีทุกวิชา

สมัครเรียนออนไลน์

หลักสูตรคณะ/สาขา
ระดับปริญญาตรี

คณะบริหารธุรกิจบัณทิต

 • สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
 • สาขาวิชาการจัดการ
 • สาขาวิชาการจัดการการกีฬา
 • สาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร
 • สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
 • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจด้านการบิน
 • สาขาวิชาการตลาด
 • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไซส์
 • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะบัญชี

 • สาขาวิชาการบัญชี

คณะศิลปศาสตร์

 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

คณะนิเทศศาสตร์

 • สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
 • สาขาวิชาการออกแบบสื่อดิจิทัล

คณะนิติศาสตร์

 • สาขาวิชานิติศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

 • สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะศึกษาศาสตร์

 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
 • สาขาวิชาพลศึกษา
 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

คณะศิลปกรรมศาสตร์

 • สาขาวิชาดุริยางคศิลป์
 • สาขาวิชาศิลปะการแสดง
 • สาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายใน

คณะรัฐศาสตร์

 • สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ระดับปริญญาโท

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

 • สาขารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

 • สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

 • สาขาวิชาระบบสารสนเทศโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต

 • สาขาวิชาการสื่อสารและสื่อใหม่

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

 • สาขาวิชาการจัดการ

ระดับปริญญาเอก

ระดับปริญญาเอก

 • หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฏีบัณฑิต

หอพัก

          มหาวิทยาลัยมีหอพักไว้รองรับนิสัยทั้งหญิงและชาย ทั้งหมด 14 ตึก หอพักหญิง Rbac Place จำนวน 12 ตึก หอพักชาย จำนวน 2 ตึก ซึ่งนิสิตสามารถพักอยู่ฟรีจนเรียนจบ โดยไม่ต้องชำระค่าหอแต่ชำระเฉพาะค่าน้ำ - ค่าไฟ 300 บาท ต่อเดือนเท่านั้น และยังมีสนามกีฬา Sport Complex ฟิสเนส สระว่ายน้ำ ไว้บริการ ซึ่งนิสิตสามารถใช้บริการได้ฟรี

กิจกรรม


เอกสารการสมัคร

เอกสารการสมัคร

 • 1. รูปถ่ายขนาด 1-2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 • 2. สำเนาบัตรประชาชนผู้สมัคร 4 ฉบับ
 • 3. สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร 4 ฉบับ
 • 4. สำเนาบัตรประชาชน บิดา/มารดา หรือผู้ปกครอง 2 ฉบับ
 • 5. สำเนาทะเบียนบ้าน บิดา/มารดา หรือผู้ปกครอง 2 ฉบับ
 • 6. ใบวุฒิการศึกษา ปพ.1 (ฉบับจริง) และสำเนา 4 ฉบับ
 • 7. ใบรับรองแพทย์ (คลินิกหรืออนามัยก็ได้)
 • 8. เอกสารอื่นๆ ถ้ามี เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล , ใบมรณะบัตร (เอกสารที่ถ่ายสำเนาต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาด้วยตัวเจ้าของสำเนาเองทุกฉบับ)

กองทุนกู้ยืม          กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มุ่งสร้างโอกาสทางการศึกษาโดยสนับสนุนค่าเล่าเรียนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และ ค่าครองชีพ แก่นักเรียน นักศึกษาที่มีความจำเป็นตั้งแต่ระดับมัธยมปลายสายสามัญและสายอาชีพ อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา โดยไม่คิดดอกเบี้ยระหว่างศึกษาอยู่ และจะต้องชำระเงินคืนหลังจากจบการศึกษาแล้ว 2 ปี โดยกองทุนฯ จะคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยล่ะ 1 ต่อปี ระยะเวลาผ่อนชำระคืนทั้งสิ้นไม่เกิน 15 ปี

ระบบ E-Studentloan สำหรับผู้กู้ กยศ. และ กรอ

ติดต่อสอบถาม

ข้อความ